Wyszukaj
Szukaj

W niniejszej polityce określono sposób wykorzystania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu PierreRiu.

Zakres
Zasady zachowania poufności określają sposób, w jaki postępujemy z danymi osobowymi Użytkowników w związku ze świadczeniem usług na PierreRiu. W niektórych serwisach z logo PierreRiu oraz witrynach przez nas obsługiwanych mogą obowiązywać inne zasady zachowania poufności. Zasady obowiązujące dla naszej konkretnej domeny lub poddomeny są zawsze umieszczone w stopce witryny.
Procedury w zakresie zachowania poufności stosowane przez naszych partnerów, podmioty zależne i spółki współpracujące są podobne do opisanych w niniejszych Zasadach zachowania poufności. Uwzględniając wymogi właściwego prawa, staramy się zapewnić spójną politykę w tym zakresie dla całej społeczności PierreRiu. Akceptując podczas rejestracji Regulamin i Politykę Prywatności, w sposób wyraźny zgadzasz się na zbieranie, przechowywanie, korzystanie i ujawnianie przez nas Twoich danych osobowych w sposób opisany w tej PolitycePrywatności.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych przetwarzanych w Serwisie PierreRiu jest Firma NEW WAYS SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-893), przy ul. Bukowieckiej 92/152.

Zbieranie danych
Użytkownicy mogą przeglądać nasze serwisy bez konieczności informowania NEW WAYS o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak z chwilą przekazania swoich danych osobowych przestają być Użytkownikami anonimowymi. Podając swoje dane osobowe i zakładając Konto, Użytkownik zgadza się na ich zbieranie i używanie przez nas w sposób opisany w tej PolitycePrywatności.
 

Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie serwisu PierreRiu po zalogowaniu. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych w trakcie korzystania z usług serwisu, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu). Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.
Serwis PierreRiu może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z serwisu przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych. W przypadku Kont Firmowych niedołączenie przez Użytkownika podczas Rejestracji kopii dokumentów potwierdzających dane zawarte na Koncie lub ich negatywna weryfikacja przez New Ways powoduje niemożność prowadzenia sprzedaży na Koncie o statusie Konto Firmowe. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów dołączonych podczas Rejestracji Konto Firmowe zostanie wyróżnione specjalną ikoną, widoczną dla wszystkich odwiedzających PierreRiu.
NEW WAYS może zbierać i przechowywać następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe, datę urodzenia oraz (w zależności od usług) w pewnych przypadkach informacje finansowe, takie jak numery kart kredytowych lub kont bankowych;
 • informacje transakcyjne gromadzone w oparciu o działania wykonywane w naszych serwisach (licytowanie, kupowanie, sprzedawanie, informacje dotyczące przedmiotów a także treści tworzone przez użytkownika lub powiązane z jego kontem);
 • informacje dotyczące wysyłki, rozliczeń i inne, podawane podczas zakupu lub na potrzeby wysłania przedmiotu;
 • dyskusje w ramach społeczności, czaty, rozstrzygnięcia sporów, korespondencję przesyłaną za pośrednictwem naszych serwisów oraz wysyłaną do nas;
 • informacje dotyczące interakcji z naszymi serwisami, usługami, treścią i reklamami, w tym: informacje dotyczące komputera i połączenia, statystyki oglądalności stron, ruch do i z witryny, dane zawarte w ogłoszeniach, adres IP oraz standardowe informacje internetowe dotyczące logowania;
 • informacje dodatkowe, które NEW WAYS zbiera lub o podanie których zwraca się do użytkownika w celu jego zidentyfikowania lub gdy uważa, że narusza on zasady obowiązujące w serwisie; na przykład w celu weryfikacji adresu możemy zażądać przysłania dokumentu tożsamości lub rachunku/faktury (można zamaskować niepotrzebne sekcje), a także poprosić o udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania online, które pomogą zweryfikować tożsamość użytkownika lub prawa własności do wystawionego przedmiotu;
 • inne dostarczone przez użytkownika informacje uzupełniające.

Podanie danych jest dobrowolne, ale nieodzowne w celu korzystania z usług serwisu PierreRiu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu w swoje dane, prawo do ich poprawiania i uzupełniania oraz prawo do wnoszenia sprzeciwów co do ich przetwarzania zwłaszcza w celach marketingowych.
Administrator danych przetwarza dane osobowe przestrzegając przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem:

- Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
- Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
- Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- Ustawy z dnia 2 marca 2000 r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
- Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 22 lipca 2002;
- Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
- Ustawy z dnia 16.04.1993r. zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny


 

Marketing
Bez wyraźnej zgody użytkownika NEW WAYS nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych użytkowników innym firmom do celów marketingowych. Może natomiast połączyć podane przez użytkownika informacje z informacjami uzyskanymi od innych firm, a następnie wykorzystać je w celu ulepszenia i spersonalizowania naszych usług i treści. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać od NEW WAYS korespondencji o charakterze marketingowym ani uczestniczyć w programach dostosowywania usług, powinien wykonać instrukcje podane w korespondencji.
Wykorzystanie danych
Podstawowym celem zbierania przez nas danych osobowych jest zapewnienie możliwości bezpiecznego, sprawnego, wydajnego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb korzystania z naszego serwisu. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez NEW WAYS swoich danych osobowych w celu:

 • świadczenia usług i zapewnienia wymaganej obsługi klienta;
 • rozstrzygania sporów, pobierania opłat i rozwiązywania problemów;
 • zapobiegania potencjalnie zabronionym lub nielegalnym działaniom oraz dbania o realizację postanowień Regulaminu;
 • sprawdzania dokładności podawanych informacji oraz ich weryfikacji przy udziale innych firm.


Ujawnianie informacji o użytkowniku
Możemy ujawnić dane osobowe Użytkownika, jeżeli wymaga tego prawo, w celu egzekwowania zasad NEW WAYS, w ramach odpowiedzi na skargi dotyczące naruszenia praw innych osób przez aukcje i inne treści, a także dla zapewnienia ochrony praw, własności oraz bezpieczeństwa.
NEW WAYS może także udostępniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 • Firmom obsługującym serwis PierreRiu w celu zapewnienia wspólnej treści i usług na przykład rejestracji, transakcji i obsługi klienta, wykrywania potencjalnie nielegalnych działań i zapobiegania im oraz pomagania w podejmowaniu decyzji dotyczących ich produktów, usług i komunikacji. Firmy te mogą korzystać z przekazanych informacji w celu wysyłania korespondencji o charakterze marketingowym tylko pod warunkiem, że użytkownik poprosił o takie usługi.
 • Firmom świadczącym usługi w ramach kontraktów, które pomagają nam w działalności biznesowej (na przykład dochodzeniu oszustw, rozliczeniach i windykacji należności, programach partnerskich i lojalnościowych oraz obsłudze kart kredytowych).
 • Innym podmiotom, którym na wyraźną prośbę użytkownika wysyłamy informacje (lub o których zostaje on wyraźnie powiadomiony i wyrazi zgodę na korzystanie z określonej usługi).
 • Organom ścigania i innym organom państwowym — w odpowiedzi na uzasadnione żądania związane z prowadzonym dochodzeniem lub podejrzeniem działalności sprzecznej z prawem. W takich przypadkach ujawniamy informacje wymagane w śledztwie, takie jak: imię i nazwisko, miejscowość, województwo, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, historię nazwy użytkownika, adres IP, skargi dotyczące oszustw oraz historię licytacji i wystawiania aukcji.